STATUT - Piw Lubliniec

Przejdź do treści
Statut Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu

§ 1

Powiatowy Inspektorat Weterynarii zwany dalej "Inspektoratem" działa na podstawie:
1. art. 5 ust.1, pkt. 3, art. 8, ust. 3, art. 9, ust. 2 pkt.2, art. 10 ust. 3, art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2004 r. nr 33 poz. 287 z późniejszymi zmianami)
2. Zarządzeniem Nr 11 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z 19 kwietnia 2004 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii ( Dz. Urz. MR i RW Nr 11, poz. 12)
3. Niniejszego Statutu

§ 2

Organem Inspekcji jest Powiatowy Lekarz Weterynarii jako kierownik powiatowej inspekcji weterynaryjnej będący organem niezespolonej administracji rządowej.

§ 3

Powiatowy Lekarz Weterynarii jest organem I instancji w postępowaniu administracyjnym we wszystkich sprawach z wyjątkiem spraw należących do Wojewódzkiego i Głównego Lekarza Weterynarii.
1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii działa jako jednostka budżetowa w rozumieniu Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz. U z 2005 r. nr 249 poz. 2104)

§ 4

Wojewódzki Lekarz Weterynarii sprawuje zwierzchnictwo w stosunku do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu.
1. Powołuje i odwołuje Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu Wojewódzki Lekarz Weterynarii
2. Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii powołuje i odwołuje Wojewódzki Lekarz Weterynarii na wniosek Powiatowego Lekarza Weterynarii

§ 5

W skład Powiatowego Inspektoratu Weterynarii zgodnie z zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii wchodzą zespoły lub samodzielne stanowiska pracy do spraw:
1. Stanowisko ds. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt /CHZ/,
2. Stanowisko ds. ochrony zwierząt /OZ /,
3. Stanowisko ds. higieny materiału biologicznego /MB/,
4. Stanowisko ds. higieny środków spożywczych pochodzenia zwierzęcego/HŻ/,
5. Zespół ds. pasz oraz nadzoru nad ubocznymi produktami zwierzęcymi /HP i UPZ/,
6. Zespół ds. wzajemnej zgodności /WZ/,
7. Powiatowy Oddział Badania w kierunku włośni:
- Terenowe Punkty Wytrawiania - 4
8. Zespół finansów, księgowości, administracji /FK/
9. Sekretariat Powiatowego Lekarza Weterynarii /SD/

§ 6

Powiatowy Lekarz Weterynarii może łączyć poszczególne zespoły lub samodzielne stanowiska pracy w jeden zespół lub stanowisko pracy, jeżeli jest to uzasadnione względami organizacyjnymi.

§ 7

Organem wyższego stopnia w rozumieniu kodeksu postępowania administracyjnego w stosunku do Powiatowego Lekarza Weterynarii jest Wojewódzki Lekarz Weterynarii w Katowicach.
1. Od decyzji wydanych w pierwszej instancji przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu służy odwołanie do Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach.

§ 8

Organ Inspekcji to jest Powiatowy Lekarz Weterynarii może upoważnić pracowników Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu do podejmowania określonych czynności i do wydawania decyzji administracyjnych w jego imieniu.

§ 9

Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy Powiatowego Inspektoratu w Lublińcu określi regulamin organizacyjny.Lubliniec, dnia 27.07.2009r.
Autor : Krzysztof Biś
Data utworzenia : 2011-12-23
Data aktualizacji : 2019-12-31
Wróć do spisu treści