PIW Lubliniec BIP


Idź do treści

Salmonella drobiu

AKTUALNOŚCI > Choroby zakaźne

KRAJOWE PROGRAMY ZWALCZANIA SALMONELLA

1. Stada hodowlane
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus)” na lata 2012 i 2013 (Dz. U. poz. 509), próbki do badań pobierane są z inicjatywy hodowcy i na jego koszt, w stadach hodowlanych gatunku kura (Gallus gallus) u:
1) piskląt jednodniowych;
2) drobiu:
a) w czwartym tygodniu życia,
b) na 2 tygodnie przed rozpoczęciem składania jaj lub przed przeniesieniem do jednostki produkcyjnej,
c) w okresie nieśności co 2 tygodnie.
Pobranie próbek w ramach kontroli urzędowych przeprowadza się trzy razy podczas cyklu produkcyjnego:
a) w ciągu czterech tygodni następujących po rozpoczęciu fazy nieśności lub po przeniesieniu do jednostki produkcyjnej;
b) pod koniec okresu nieśności, nie wcześniej niż osiem tygodni przed końcem cyklu produkcyjnego;
c) podczas cyklu produkcyjnego, w dowolnym czasie wystarczająco odległym od terminu pobrania próbek, o których mowa w lit. a) i b).
Pobranie próbek przeprowadzone przez Powiatowego Lekarza Weterynarii może zastąpić pobranie próbek z inicjatywy hodowcy.
2. Stada niosek towarowych
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 kwietnia 2012 r.
w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach niosek gatunku kuta (Gallus gallus)” na lata 2012 i 2013 (Dz. U. poz. 517), pobieranie próbek w ramach programu odbywa się w gospodarstwie. Rutynowe pobranie próbek w stadach niosek gatunku kura (Gallus gallus) z inicjatywy hodowcy, zgodnie z częścią B załącznika II do rozporządzenia nr 2160/2003 przeprowadza się:
1) u piskląt jednodniowych w trakcie rozładunku ze środka transportu przed umieszczeniem piskląt w kurniku, zgodnie z następującymi zasadami:
a) próbki wyściółki wraz z mekonium z 10 pojemników transportowych z każdej dostawy (po 25 g z pojemnika) lub
b) wymazy powierzchniowe z dna 10 pojemników, w przypadku pojemników bez wyściółki lub
c) pisklęta padłe (w tym również w czasie transportu), nie więcej niż 20 sztuk;
2) u drobiu zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 2.1. załącznika do rozporządzenia nr 517/2011 na 2 tygodnie przed rozpoczęciem składania jaj lub przed przeniesieniem do jednostki nieśnej;
3) w okresie nieśności, zgodnie z wymaganiami określonymi w ust. 2.1. załącznika do rozporządzenia nr 517/2011, przynajmniej co 15 tygodni, przy czym pierwsze pobranie próbek powinno nastąpić między 22 a 26 tygodniem życia drobiu.
Częstotliwość pobierania próbek przez Powiatowego Lekarza Weterynarii została określona w ust. 2.1. lit. a załącznika do rozporządzenia 517/2011. Rutynowe pobranie próbek przez Powiatowego Lekarza Weterynarii może zastąpić jedno pobranie w stadzie w ciągu 1 cyklu produkcyjnego przeprowadzone z inicjatywy hodowcy.
3. Stada brojlerów
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 8 kwietnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus)” na 2013 r. (Dz. U. poz. 571) pobieranie próbek w ramach programu odbywa się
w gospodarstwie. We wszystkich stadach brojlerów gatunku kura (Gallus gallus) pobranie próbek z inicjatywy hodowcy powinno nastąpić w ciągu 3 tygodni przed planowanym przemieszczeniem brojlerów do rzeźni zgodnie z ust. 1 załącznika do rozporządzenia nr 200/2012. Wyniki badania próbek muszą być znane przed przemieszczeniem brojlerów do rzeźni zgodnie z częścią B załącznika II do rozporządzenia nr 2160/2013. Do pobierania próbek stosuje się co najmniej dwie pary okładzin na buty.
4. Stada indyków rzeźnych
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wprowadzenia „Krajowego programu zwalczania niektórych serotypów Salmonella w stadach indyków rzeźnych” na 2013 r. (Dz. U. poz. 438) pobranie próbek powinno nastąpić z inicjatywy hodowcy we wszystkich stadach indyków rzeźnych w ciągu 3 tygodni przed przemieszczeniem indyków do rzeźni. Zgodnie z częścią B załącznika do rozporządzenia nr 2160/2003 wyniki badań laboratoryjnych próbek muszą być znane przed przemieszczeniem indyków do rzeźni. Wyniki badania zachowują ważność przez 6 tygodni od dnia pobrania próbek, stąd też może zaistnieć konieczność ponownego pobrania próbek z tego samego stada. Zgodnie z ust. 2.1 lit. b (iv) załącznika do rozporządzenia nr 1190/2012 pobranie próbek przez Powiatowego Lekarza Weterynarii może zastąpić jedno pobranie próbek przeprowadzone z inicjatywy hodowcy. Do pobrania próbek w stadach indyków rzeźnych do każdego stada należy użyć co najmniej dwóch par okładzin na buty.
Koszt pobrania, transportu oraz badania tych próbek w laboratorium ponosi hodowca.
Hodowca w każdym przypadku jest obowiązany do prowadzenia dokumentacji związanej z pobraniem próbek zawierającej co najmniej informacje dotyczące: rodzaju próbek, daty i godziny pobrania próbek, danych osoby pobierającej próbki, daty i godziny wysłania próbek do laboratorium, nazwy i adresu laboratorium oraz wyników badania próbek pobranych
w ramach programu. Dokumentację przechowuje się co najmniej przez 2 lata od dnia zbycia stada.

Autor : Krzysztof Biś i Martyna Kolińska
Data utworzenia : 2013-09-01
Data aktualizacji : 2013-09-16

WAŻNE | GŁÓWNA | AKTUALNOŚCI | STRUKTURA | REGULAMIN | STATUT | OBWODY BADAŃ | WYKAZ LECZNIC | DLA LEKARZY WYZNACZONYCH | PLIKI DO POBRANIA | LINKI | PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI | STAN MAJĄTKOWY | KONTAKT | PRACA | RODO | PRZETARGI | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego