RODO - Piw Lubliniec

Idź do spisu treści

Menu główne:

RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu, ul.Klonowa 8, 42-700 Lubliniec.

2. Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt z inspektorem jest możliwy za pośrednictwem adresu: iod@infosystem-projekt.pl

3. Inspektorat przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

a) Rejestracji podmiotów nadzorowanych;
b) Badania mięsa zwierząt na użytek własny;
c) Wystawiania rachunków;
d) Wydawana świadectw zdrowia dla zwierząt;
e) Wydawana zaświadczeń;
f) Zawierania umów na wykonywanie czynności urzędowych z wyznaczenia
Powiatowego Lekarza Weterynarii;
g) Tworzenie listy szczepień zwierząt zaszczepionych przeciwko wściekliźnie;
h) Rejestracji stad;
i) Zwalczania chorób zakaźnych;
j) Kontroli urzędowych;
k) Interwencji i postępowania mandatowego.

4. Podstawa prawna przetwarzania danych:
a) Ustawa z dnia 29.01.2004 o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 36 z późniejszymi zmianami);
b) Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych;
c) art.6 ust. 1 lit. a - inne dane jeżeli wyrażono zgodę;
d) art.6 ust. 1 lit. b - dot. zawarcia i wykonania umowy;
e) art.6 ust. 1 lit. c - dot. wypełnienia obowiązków prawnych;
f) art.6 ust. 1 lit. e - dot. zadań w interesie publicznym.

5. Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

a) pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na jego polecenie;
b) podmiotom, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych.

6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody ( w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

7. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

8. Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego