PIW Lubliniec BIP


Idź do treści

REGULAMIN

Regulamin Organizacyjny Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w KatowicachRegulamin Organizacyjny
Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Lublińcu
Ustalił:

W uzgodnieniu z:


Lubliniec 2011


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu, zwany dalej "regulaminem" określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących w skład tego Inspektoratu.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) powiecie - należy przez to rozumieć powiat lubliniecki;
2) Powiatowym Inspektoracie - należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu;
3) Powiatowym Lekarzu Weterynarii - należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu jako kierownika powiatowej inspekcji weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej a w przypadku jego nieobecności Zastępcę Powiatowego Lekarza Weterynarii w Lublińcu;
4) komórce organizacyjnej - należy przez to rozumieć: zespół, pracownię oraz samodzielne stanowisko pracy;
5) Kierowniku - należy przez to rozumieć osobę kierującą zespołem, pracownią, a w przypadku zespołów ds. zdrowia i ochrony zwierząt, ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego - starszy inspektor weterynaryjny, w przypadku jego braku - wyznaczony inspektor weterynaryjny;
6) kontroli zewnętrznej - należy przez to rozumieć kontrolę przeprowadzaną przez organy zewnętrzne w Inspektoracie;
7) kontroli wewnętrznej - należy przez to rozumieć kontrolę przeprowadzaną przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Powiatowym Inspektoracie, obejmującą ogół czynności, których celem jest zapewnienie realizacji ustawowych zadań;
8) wyznaczonych lekarzach urzędowych - należy przez to rozumieć lekarzy weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonych decyzją Powiatowego Lekarza Weterynarii do wykonywania czynności Inspekcji Weterynaryjnej

ROZDZIAŁ II
ZADANIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

§ 2. Powiatowym Inspektoratem kieruje Powiatowy Lekarz Weterynarii.

§ 3. Powiatowy Inspektorat wchodzi w skład niezespolonej administracji rządowej, jest aparatem pomocniczym Powiatowego Lekarza Weterynarii zapewniającym obsługę realizacji jego zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa§ 4. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii należy:
1) zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;
2) reprezentowanie Powiatowego Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami i opiniami wyrażającymi stanowisko Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Powiatowego Inspektoratu;
3) wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Powiatowego Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Powiatowego Inspektoratu;
4) udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;
5) zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;
6) zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy w Inspektoracie..

§ 5. 1. Powiatowy Lekarz Weterynarii realizuje zadania wynikające z ustawy o służbie cywilnej, w tym:
1) wykonuje zadania dyrektora generalnego w Powiatowym Inspektoracie;
2) dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec członków korpusu służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie, chyba że ustawa stanowi inaczej;
2. Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku dla pozostałych pracowników nie będących członkami służby cywilnej;
§ 6. Powiatowy Lekarz Weterynarii w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu oraz właściwej organizacji pracy:
1) wydaje akty prawa wewnętrznego;
2) realizuje politykę kadrową, a także dba o należyty dobór pracowników Powiatowego Inspektoratu oraz podnoszenie ich kwalifikacji i skuteczność pracy;
3) gospodaruje środkami na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Inspektoratu oraz innymi funduszami będącymi w jego dyspozycji, w granicach ustalonych w budżecie;
4) reprezentuje Powiatowy Inspektorat na zewnątrz oraz składa oświadczenia woli dotyczące jego funkcjonowania i gospodarowania jego mieniem;
5) wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności z zakresu obrony narodowej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, finansów publicznych, zamówień publicznych.


ROZDZIAŁ III
ZASADY KIEROWANIA PRACĄ POWIATOWEGO INSPEKTORATU

§ 7. 1. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Powiatowego Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii.
2. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością Powiatowego Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
3. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii bezpośrednio podlegają :
Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt;
Zespół ds. finansowo - księgowych;
Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych.
Pracownia badania mięsa na obecność włośni

4. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii bezpośrednio podlegają następujące komórki organizacyjne:
- Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych;
5. Schemat organizacyjny Powiatowego Inspektoratu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§ 8. 1.Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy kierują kierownicy.
2. W zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt i w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych kierownikiem może być wyłącznie starszy inspektor weterynaryjny, w przypadku jego braku - wyznaczony inspektor weterynaryjny a w zespole ds. finansowo - księgowych główny księgowy.

§ 9. 1. Kierownicy odpowiadają za:
1) należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z obowiązującymi przepisami prawa;
2) porządek i dyscyplinę pracy;
3) merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.
2. Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii do zatwierdzenia.ROZDZIAŁ IV
STRUKTURA ORGANIZACYJNA POWIATOWEGO INSPEKTORATU


§ 10. 1. W skład Powiatowego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt.
2) Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych.
3) Zespół ds. finansowo-księgowych.
4) Samodzielne stanowisko ds. administracyjnych.
5) Pracownia badania mięsa na obecność włośni .
2. Wykaz symboli oznaczających poszczególne komórki organizacyjne Powiatowego Inspektoratu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.


ROZDZIAŁ V
TRYB PRACY I ZADANIA POWIATOWEGO INSPEKTORATU


§ 11. Tryb pracy Powiatowego Inspektoratu szczegółowo opisuje procedura określająca organizację i porządek pracy zatwierdzona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii

§ 12. Do zakresu działania Zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przepisów o rejestracji i identyfikacji zwierząt, przepisów ochronie zwierząt oraz przepisów o weterynaryjnej kontroli w handlu, a w szczególności:

1) Ustalanie ogólnych kierunków działania, a w przypadkach zaistnienia zagrożenia epizootycznego, szczegółowych zasad postępowania lekarzy weterynarii w zakresie:
a) kontroli i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobiegania ich wystąpieniu, wykrywania i likwidowania,
b) kontroli i zwalczania zoonoz lub wywołujących je biologicznych czynników chorobotwórczych,
c) kontroli przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące działalność związaną ze zwierzętami, zwanych dalej podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną, oraz kontroli zwierząt wprowadzanych na rynek, przemieszczanych lub przeznaczonych do handlu, wywozu i przywozu.
d) kontroli przesyłek zwierząt w miejscu przeznaczenia,
e) opracowywania programów i planów dotyczących monitorowania zakażeń zwierząt oraz zapobiegania chorobom zakaźnym zwierząt i zoonozom lub biologicznym czynnikom chorobotwórczym wywołującym te choroby i ich zwalczania,
f) kontroli stosowania substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i betaagonistycznym.
2) Prowadzenie listy podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną.
3) Dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej powiatu.
4) Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem, aktualizacją i realizacją planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt.
5) Zapewnienie gotowości funkcjonowania Powiatowego Zespołu Kryzysowego na wypadek wystąpienia choroby zakaźnej zwierząt, dla której sporządza się plan gotowości oraz stała współpraca z Powiatowym Zespołem Zarządzania Kryzysowego.
6) Prowadzenie spraw związanych z realizacją programów zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt.
7) Prowadzenie spraw związanych z uznaniem terenu powiatu za urzędowo wolny od poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt.
8) Wykorzystywanie i przekazywanie informacji w ramach weterynaryjnych systemów informatycznych, a w szczególności TRACES, ZChZZ, CELAB, SERPIW.
9) Ustalanie ogólnych kierunków działania w zakresie ochrony zwierząt, szczegółowych
zasad postępowania w zakresie materiału biologicznego oraz nadzoru nad
przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt, a w szczególności:
a) przestrzegania wymagań weterynaryjnych przy utrzymywaniu zwierząt gospodarskich, dzikich utrzymywanych przez człowieka, utrzymywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych, hodowli i utrzymywania zwierząt w ogrodach zoologicznych oraz na wystawach i pokazach zwierząt egzotycznych,
b) kontroli przestrzegania przepisów z zakresu ochrony zwierząt,
c) kontroli zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu i jakości niejadalnych produktów zwierzęcych,
d) kontroli wymagań weterynaryjnych pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystania materiału biologicznego,
e) sprawowania nadzoru nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt.
10) Prowadzenie listy wyznaczonych lekarzy urzędowych do wystawiania świadectw zdrowia.
11) Nadzór nad wystawianiem świadectw zdrowia i innych dokumentów weterynaryjnych dla zwierząt i materiału biologicznego.
12) Wykorzystywanie i przekazywanie informacji w ramach weterynaryjnych systemów informatycznych.
13) Kontrola gospodarstw utrzymujących zwierzęta gospodarskie pod względem wymagań wzajemnej zgodności
a) kontrola w obszarze identyfikacji i rejestracji bydła, świń, owiec lub kóz,
b) kontrola prawidłowości prowadzenia ksiąg rejestracji zwierząt oraz informacji w nich zawartych,
14) kontrola ochrony zwierząt
15) Prowadzenie dokumentacji związanej z kompetencją zespołu.
16) Współpraca z innymi Inspekcjami i jednostkami mającymi w swoim zakresie nadzór nad przestrzeganiem wymogów wzajemnej zgodności a w szczególności z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
17) Wykorzystywanie i przekazywanie informacji w ramach weterynaryjnych systemów informatycznych i Centralnej Bazy Danych Systemu IRZ.
18) Obsługa Skoordynowanego Programu Inspekcji Weterynaryjnej - prowadzenie rejestru podmiotów w zakresie swojego działania.
19) organizacja szkoleń, w tym wyznaczonych lekarzy urządowych, w zakresie dotyczącym kompetencji zespołu;
20) współpraca z innymi Inspekcjami lub jednostkami mającymi w swoim zakresie działalność związaną z ochroną zwierząt oraz zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt na terenie powiatu, innych powiatów, województwa i całego kraju z zachowaniem procedur dotyczących zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych a w szczególności z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Ochrony Środowiska, ze Służbą Celną, jednostkami samorządu terytorialnego, organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskim Związkiem Łowieckim, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Policją, Państwową Strażą Pożarną i innymi służbami w zakresie właściwości zespołu;
21) tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowego Inspektoratu, planów jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Powiatowego Inspektoratu.

§ 13. Do zakresu działania Zespołu ds. spraw bezpieczeństwa żywności, pasz oraz ubocznych produktów zwierzęcych należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów o wymaganiach weterynaryjnych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia oraz przepisów o weterynaryjnej kontroli w handlu w zakresie jakości zdrowotnej produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w zakresie pasz i ubocznych produktów zwierzęcych, o środkach żywienia zwierząt i ubocznych produktach pochodzenia zwierzęcego, a w szczególności:
1) Ustalanie ogólnych kierunków działania, a w przypadkach zagrożenia dla bezpieczeństwa sanitarno- weterynaryjnego, szczegółowych zasad postępowania w zakresie:
a) badania zwierząt rzeźnych i ich mięsa, mięsa zwierząt łownych oraz mięsa innych zwierząt przeznaczonego do spożycia przez ludzi,
b) bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym przy ocenie wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji, umieszczaniu na rynku oraz handlu,
c) realizacji krajowych programów i planów dotyczących monitorowania występowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych u zwierząt i w produktach pochodzenia zwierzęcego w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt i paszach.
c) kontroli warunków wytwarzania, obrotu, handlu i stosowania pasz,
d) nadzoru nad wymogami organizacyjno -technicznymi przy wytwarzaniu i obrocie środkami żywienia zwierząt oraz prawidłowości ich oznakowania,
e) nadzoru nad procedurami kontroli przedsiębiorstw prowadzących obrót paszami.
f) zbierania, transportowania, przechowywania, operowania, przetwarzania oraz wykorzystywania lub usuwania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego,
2) Dokonywanie analiz i ocen bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji.
3) Prowadzenie listy zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi.
4) Opracowywanie decyzji administracyjnych dotyczących nadzorowanych zakładów.
5) Opiniowanie projektów planów technologicznych zakładów produkujących środki spożywcze pochodzenia zwierzęcego.
6) Wykorzystywanie i przekazywanie informacji w ramach weterynaryjnych systemów informatycznych, a w szczególności systemu RASFF, bazy SPIWET, list podmiotów podlegających rejestracji, list zakładów zatwierdzonych i innych
7) Prowadzenie rejestru podmiotów działających na rynku pasz,
8) Prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem nadzoru nad wytwarzaniem pasz leczniczych.
9) Wykorzystywanie i przekazywanie informacji w ramach weterynaryjnych systemów informatycznych.
10) rozpatrywanie skarg i wniosków, w zakresie właściwości zespołu;
11) obsługa programów komputerowych dedykowanych Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie kompetencji zespołu ;
12) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie kompetencji zespołu
13) organizacja szkoleń, w tym szkoleń dla wyznaczonych lekarzy urzędowych w zakresie dotyczącym kompetencji zespołu;
14) audity Terenowych Punktów Wytrawiania w zakresie wykonywania badań w kierunku włośni
15) współpraca z innymi Inspekcjami i jednostkami mającymi w swoim zakresie nadzór nad bezpieczeństwem pasz oraz nadzór nad ubocznymi produktami pochodzenia zwierzęcego a w szczególności z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Ochrony Środowiska, ze Służbą Celną, jednostkami samorządu terytorialnego, organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskim Związkiem Łowieckim, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Policją, Państwową Strażą Pożarną i innymi służbami w zakresie właściwości zespołu;
§ 14. 1. Do zakresu działania Zespołu ds. finansowo - księgowych należy:
1) Opracowanie planów finansowych Powiatowego Inspektoratu.
2) Realizacja budżetu Powiatowego Inspektoratu, zgodnie z planem finansowym oraz prawidłowo dokonanymi zmianami i przeniesieniami środków.
3) Opracowanie okresowych informacji dla kierownictwa Powiatowego Inspektoratu o stanie realizacji dochodów i wydatków oraz o potencjalnych zagrożeniach.
4) Kontrola wstępna i formalna dowodów księgowych.
5) Ewidencja operacji gospodarczych, zgodnie z zasadami rachunkowości.
6) Ewidencja składników majątkowych.
7) Przygotowanie okresowych inwentaryzacji majątku Powiatowego Inspektoratu.
8) Realizacja obowiązków sprawozdawczych.
9) Planowanie funduszu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń.
10) Sporządzanie dokumentacji płacowej, w tym listy płac.
11) Pełne i terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy oraz zobowiązań podatkowych.
12) Prowadzenie spraw opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną oraz zasad wynagradzania za czynności wykonywane w imieniu organów Inspekcji.
13) Obsługa organizacyjna delegacji służbowych oraz prowadzenie ich ewidencji.
14) Prowadzenie obowiązującej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia w zakresie dotyczącym wynagradzania.
15) Obsługa spraw socjalnych pracowników Powiatowego Inspektoratu.
16) Prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Powiatowego Inspektoratu.
17) Sporządzanie sprawozdań i opracowań analitycznych związanych z działalnością budżetowo - finansową Powiatowego Inspektoratu.

2. Główny księgowy i jego zastępca odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych i w ustawie o rachunkowości oraz realizację następujących zadań w zakresie gospodarki finansowej Powiatowego Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:

1) Prawidłowe prowadzenie oraz terminowe rozliczanie i sporządzanie deklaracji rozliczeniowych jak i odprowadzanie należności podatkowych i ZUS.
2) Wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi.
3) Dokonywania wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym.
4) Dokonywania wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych.
5) Przeprowadzania wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków.
6) Badania i porównywanie stanu faktycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotyczącym procesów pobierania i gromadzenia środków publicznych, zaciągania zobowiązań finansowych i dokonywania wydatków ze środków publicznych, udzielania zamówień publicznych oraz zwrotu środków publicznych.
7) Prowadzenie gospodarki finansowej oraz stosowanie procedur dotyczących procesów,
8) Prowadzenie ewidencji wydatków - uwzględniając klasyfikację paragrafów wydatków, określoną w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - umożliwiającą ustalenie wielkości zaangażowanych środków, wysokość poniesionych wydatków oraz ich zgodność z planem finansowym.
9) Opiniowanie, sprawdzanie, analizowanie i opracowywanie rocznych planów finansowych przychodów i wydatków jednostki oraz dochodów własnych.
10) Sporządzania okresowych sprawozdań, analiz i informacji ekonomicznych dotyczących
wykonania budżetu.


1. § 16. Do zakresu działania Samodzielnego stanowiska ds. administracyjnych należy:

1) Sporządzanie raportów rzeczowo - finansowych
2) Prowadzenie rocznych kart wynagrodzenia pracowników.
3) Rozliczenie chorób zakaźnych
- Przygotowanie prób do wysyłki do ZHW
- Rozliczanie wyznaczonych lekarzy urzędowych wykonujących badania
- Wykonywanie wymaganej sprawozdawczości
4) Przestrzeganie przepisów instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego.
5) Właściwe przechowywanie i zabezpieczanie sporządzonych dokumentów.
6) Prowadzenie dokumentacji umów o pracę, umowy zlecenia, oświadczeń podatkowych, oświadczeń i zaświadczeń.
7) Prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem, przeszeregowaniem i zwalnianiem pracowników Powiatowego Inspektoratu.
8) Prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem akt osobowych.
9) Kontrola dyscypliny pracy polega na:
10) Sporządzanie zamówień i zakup sprzętu gospodarczego i biurowego, odzieży ochronnej i innych związanych z prowadzeniem inspektoratu.
11) Załatwianie spraw dot. remontów i konserwacji sprzętu medyczno - weterynaryjnego, oraz elektronicznego.
12) Utrzymywanie i doskonalenie wdrożonego zgodnie z normą PN - EN ISO/IEC 17025 systemu zarządzania
13) Prowadzenie sekretariatu Powiatowego Inspektoratu
14) Dbałość o porządek i ochrona mienia państwowego
15) Przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przeciw pożarowych.
§ 17. Do zakresu działania Pracowni badania mięsa na obecność włośni, będącej Powiatowym Oddziałem Badania w kierunku włośni Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Katowicach, należy w szczególności :
1) wykonywanie badań zgodnie z wymogami obowiązujących norm, rozporządzeń, Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii oraz sprawdzonych procedur badawczych,
2) utrzymanie i potwierdzanie kompetencji do wykonywania badań oraz uzyskanie pewności, że badania te są na odpowiednio wysokim poziomie jakościowym,
3) przekazywanie klientom wiarygodnych, rzetelnych i użytecznych wyników badań,
4) stosowanie zwalidowanych metodyk badawczych,
5) prowadzenie zewnętrznej i wewnętrznej kontroli jakości badań oraz szkolenie oraz udział w badaniu biegłości personelu Terenowych Punktów Wytrawiania
6) zapewnienie właściwych warunków środowiskowo-lokalowych dla Terenowych Punktów Wytrawiania
7) realizacja polityki jakości oraz celów ogólnych systemu zarządzania w tym w Terenowych Punktach Wytrawiania,
2. Zarówno Pracownia badania mięsa na obecność włośni, jak i podległe jej Terenowe Punkty Wytrawiania, pod względem funkcjonowania systemu zarządzania jakością podlegają kierownikowi Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach

ROZDZIAŁ VI
ZASADY PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW W POWIATOWYM INSPEKTORACIE
§ 18. 1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii opracowuje właściwa komórka organizacyjna, z której zakresem działania związane jest pismo, akt prawny, dokument, porozumienie, decyzja administracyjna.
2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.
3. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:
1) pracownika zajmującego się sprawą,
2) kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;
3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść dokumentu dotyczy budżetu
lub ma powodować skutki finansowe;
4. Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:
1) pracownika zajmującego się sprawą,
2) kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;
3) głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma lub dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.
5. Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także za zgodność z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.

§ 19. Pracownicy Powiatowego Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne) i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia, których zostali pisemnie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.

§ 20. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub wydatkowania środków pieniężnych Powiatowego Inspektoratu podpisują:
a) Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego zastępca lub osoba, o której mowa w § 7 ust 2, oraz
b) Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.


ROZDZIAŁ VII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 21. 1. Traci moc Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu z dnia 31 grudnia 2010 roku.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uzgodnienia przez Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii.Autor : Krzysztof Biś
Data utworzenia : 2011-12-23
Data aktualizacji : 2012-10-16

WAŻNE | GŁÓWNA | AKTUALNOŚCI | STRUKTURA | REGULAMIN | STATUT | OBWODY BADAŃ | WYKAZ LECZNIC | DLA LEKARZY WYZNACZONYCH | PLIKI DO POBRANIA | LINKI | PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI | STAN MAJĄTKOWY | KONTAKT | PRACA | RODO | PRZETARGI | Mapa witryny


Powrót do treści | Wróć do menu głównego