REGULAMIN - Piw Lubliniec

Idź do spisu treści

Menu główne:Regulamin Organizacyjny
 Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Lublińcu
 
 
Lubliniec 2020
 
 
 
 
ROZDZIAŁ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu działa, w szczególności na podstawie:
1)      ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.1557);
2)      ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (j. t. Dz. U. z 2019, poz. 1464);
3)      zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii (Dz. U. Min. Roln. i Rozw. Wsi Nr 3, poz. 3, z późniejszymi zmianami);
4)      statutu Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu, nadanego zarządzeniem nr 126/2010 Głównego Lekarza Weterynarii z dnia 20 grudnia 2010r.;
5)      niniejszego Regulaminu.
§2. 1. Regulamin organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu, zwany dalej "Regulaminem" określa szczegółową organizację i tryb pracy Powiatowego Inspektoratu Weterynarii
w Lublińcu oraz szczegółowy zakres zadań komórek organizacyjnych i stanowisk wchodzących
w skład tego Powiatowego Inspektoratu.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1)       Powiecie – należy przez to rozumieć powiat lubliniecki;
2)       Powiatowym Inspektoracie należy przez to rozumieć Powiatowy Inspektorat Weterynarii
             w Lublińcu;
3)       Powiatowym Lekarzu  Weterynarii należy przez to rozumieć Powiatowego Lekarza
        Weterynarii w Lublińcu;
     4)    Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii – należy przez to rozumieć Zastępcę Powiatowego
          Lekarza Weterynarii w Lublińcu;
 5)    komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć: zespół, pracownię oraz  samodzielne
       stanowisko pracy;
      6)    kierowniku – należy przez to rozumieć osobę kierującą  zespołem;
7) kontroli zewnętrznej – należy przez to rozumieć kontrolę przeprowadzaną przez organy zewnętrzne w Powiatowym Inspektoracie;
8) kontroli wewnętrznej – należy przez to rozumieć kontrolę przeprowadzaną przez            Powiatowego Lekarza Weterynarii w Powiatowym Inspektoracie, obejmującą ogół czynności,          których celem jest zapewnienie realizacji ustawowych zadań;
9)  urzędowych wyznaczonych lekarzach urzędowych  – należy przez to rozumieć lekarzy
      weterynarii nie będących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonych decyzją
      administracyjną przez    Powiatowego     Lekarza Weterynarii do wykonywania czynności Inspekcji
      Weterynaryjnej
 
 
 
 
ROZDZIAŁ 2
ZADANIA POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII
 
§ 3.   Powiatowym Inspektoratem kieruje Powiatowy  Lekarz Weterynarii.
 
§ 4. Powiatowy Inspektorat wchodzi w skład niezespolonej administracji rządowej, jest aparatem pomocniczym Powiatowego Lekarza Weterynarii zapewniającym obsługę realizacji jego zadań wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
 
§ 5. Do wyłącznej kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii należy:
1)      zatwierdzanie planów finansowych w zakresie dochodów i wydatków, nadzorowanie ich wykonania oraz dysponowanie środkami budżetowymi i pozabudżetowymi;
2)      reprezentowanie Powiatowego Inspektoratu na zewnątrz, występowanie z wnioskami, projektami           i opiniami wyrażającymi stanowisko  Powiatowego Inspektoratu oraz składanie innych oświadczeń woli w sprawach Powiatowego Inspektoratu;
3)      wykonywanie obowiązków i uprawnień zwierzchnika służbowego pracowników Powiatowego Inspektoratu, zgodnie z przepisami prawa pracy i przepisami odrębnymi, w tym ustalanie zakresów czynności pracowników Powiatowego Inspektoratu;
4)      udzielanie pisemnych upoważnień do wykonywania określonych czynności lub podpisywania pism oraz pełnomocnictw do dokonywania czynności prawnych;
5)      zapewnienie funkcjonowania adekwatnej i skutecznej kontroli zarządczej;
6)      zapewnienie przestrzegania ładu i porządku, przepisów przeciwpożarowych oraz bezpieczeństwa        i higieny pracy w Inspektoracie.
7)      akceptacja planów kontroli przygotowanych przez właściwe komórki organizacyjne Powiatowego Inspektoratu oraz przedstawienie planu urzędowych kontroli do Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
 
§ 6. 1. Powiatowy Lekarz Weterynarii realizuje zadania wynikające z ustawy o służbie cywilnej, w tym:
1)      wykonuje zadania dyrektora generalnego w Powiatowym Inspektoracie;
2)      dokonuje czynności z zakresu prawa pracy wobec członków korpusu służby cywilnej w Powiatowym Inspektoracie, chyba że ustawa stanowi inaczej.
2.   Powiatowy Lekarz Weterynarii wykonuje czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pozostałych pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej.
 
§ 7. Powiatowy Lekarz Weterynarii  w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Inspektoratu oraz właściwej organizacji pracy:
1)     wydaje akty prawa wewnętrznego;
2)     realizuje politykę kadrową, a także dba o należyty dobór pracowników  Powiatowego Inspektoratu oraz  podnoszenie ich kwalifikacji i skuteczność pracy;
3)     gospodaruje środkami na wynagrodzenia pracowników Powiatowego Inspektoratu oraz innymi funduszami będącymi w jego dyspozycji, w granicach ustalonych w  budżecie;
4)     reprezentuje Powiatowy Inspektorat na zewnątrz oraz składa oświadczenia woli dotyczące jego funkcjonowania i gospodarowania jego mieniem;
5)     wykonuje inne zadania określone w przepisach odrębnych, w szczególności z zakresu obrony narodowej, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, ochrony przeciwpożarowej, ochrony informacji niejawnych, ochrony danych osobowych, finansów publicznych, zamówień publicznych;
6)     wykonuje uprawnienia i obowiązki zwierzchnika służbowego pracowników Powiatowego Inspektoratu;
7)     udziela pełnomocnictw;
8)     działając jako organ administracji, zgodnie z art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego wyznacza osoby do podpisywania w jego imieniu decyzji, postanowień i innych pism.
 
 
 
ROZDZIAŁ 3
STRUKTURA  ORGANIZACYJNA  POWIATOWEGO  INSPEKTORATU
 
§ 8. 1.   W skład Powiatowego Inspektoratu wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1)      Zespół ds. zdrowia i ochrony zwierząt;
2)      Zespół ds. bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji ;
3)      Zespół ds. finansowo-księgowych;
4)      Zespół ds. administracyjnych;
5)      Pracownia badania mięsa na obecność włośni, w skład której wchodzą:
- Terenowe Punkty Wytrawiania
2.   Schemat Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu stanowi załącznik nr 1
3.   Wykaz symboli z jednolitego rzeczowego wykazu akt w Powiatowym Inspektoracie stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 
ROZDZIAŁ 4
ZASADY  KIEROWANIA PRACĄ   POWIATOWEGO  INSPEKTORATU
 
§ 9. 1. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii lub czasowej niemożności wykonywania przez niego obowiązków, działalnością Powiatowego  Inspektoratu kieruje Zastępca Powiatowego Lekarza Weterynarii.
2. W czasie nieobecności lub nieobsadzenia stanowiska Powiatowego Lekarza Weterynarii i jego Zastępcy lub czasowej niemożności wykonywania przez nich obowiązków, działalnością Powiatowego Inspektoratu kieruje osoba upoważniona pisemnie przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
3. Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii bezpośrednio podlegają:
      1) Zespół do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji;
      3) Pracownia badania mięsa na obecność włośni;
      4) Zespół do spraw finansowo – księgowych;
      5) Zespół do spraw administracyjnych.
4. Zastępcy Powiatowego Lekarza Weterynarii bezpośrednio podlegają następujące komórki organizacyjne:    
      1) Zespół do spraw zdrowia i ochrony zwierząt.
 
§ 10.1. Komórkami organizacyjnymi, z wyłączeniem samodzielnych stanowisk pracy kierują kierownicy.
2.  W zespole do spraw zdrowia i ochrony zwierząt i w zespole do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz      i utylizacji kierownikiem może być wyłącznie starszy inspektor weterynaryjny, w przypadku jego braku – wyznaczony inspektor weterynaryjny a w zespole do spraw finansowo - księgowych główny księgowy.
 
§  11. 1. Kierownicy odpowiadają za:
1)             należyte zorganizowanie pracy zespołu i zapoznanie podległych pracowników z  obowiązującymi    przepisami prawa powszechnie obowiązującego i wewnętrznego oraz jego przestrzeganie;
2)             porządek i dyscyplinę pracy;
3)             terminowe załatwianie spraw;
4)             merytoryczną i formalno-prawną poprawność załatwianych spraw.
2.  Kierownicy dokonują podziału zadań dla poszczególnych pracowników kierowanych przez nich komórek organizacyjnych oraz ustalają na piśmie propozycje zakresów obowiązków, które przedkładają Powiatowemu Lekarzowi Weterynarii do zatwierdzenia.
 
ROZDZIAŁ 5
ZASADY PODPISYWANIA PISM I DOKUMENTÓW W POWIATOWYM INSPEKTORACIE
 
§ 12. 1. Projekty pism, dokumentów, umów, porozumień, decyzji administracyjnych i aktów prawnych wydawanych przez Powiatowego Lekarza Weterynarii opracowuje właściwa merytorycznie komórka organizacyjna.
2. Projekty aktów prawa wewnętrznego winny być przygotowane ze szczególną starannością oraz  odpowiadać zasadom techniki prawodawczej.
3. Projekty aktów prawa wewnętrznego, umów, porozumień oraz pism procesowych, powinny być parafowane przez:
1)           pracownika zajmującego się sprawą;
2)           kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;
3)     głównego księgowego - w przypadku, gdy treść dokumentu dotyczy budżetu lub  ma  powodować     
     skutki finansowe;
4.  Projekty innych pism i dokumentów powinny być parafowane przez:
1)   pracownika zajmującego się sprawą;
2)           kierownika komórki organizacyjnej, z którego zakresem działania związany jest dokument;
3)     głównego księgowego - w przypadku, gdy treść pisma lub dokumentu dotyczy budżetu lub ma powodować skutki finansowe.
2.   Podpisujący i parafujący pisma odpowiadają za ich merytoryczną treść, formę, a także  za zgodność            z przepisami prawa oraz z interesem publicznym.
 
§ 13.  Pracownicy Powiatowego Inspektoratu podpisują pisma, decyzje (w tym decyzje administracyjne)    i inne dokumenty w sprawach, do załatwienia, których zostali pisemnie upoważnieni przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 
§ 14. Przelewy, czeki i inne dokumenty obrotu pieniężnego i materiałowego, jak również inne dokumenty o charakterze rozliczeniowym, stanowiącym podstawę do otrzymania lub  wydatkowania środków pieniężnych Powiatowego Inspektoratu podpisują:
a)   Powiatowy Lekarz Weterynarii lub jego zastępca lub osoba, o której mowa w § 9 ust 2, oraz
b)   Główny Księgowy lub jego zastępca albo inny pracownik zastępujący Głównego Księgowego        w czasie jego nieobecności, pisemnie upoważniony przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 
ROZDZIAŁ 6
SZCZEGÓŁOWY ZAKRES DZIAŁANIA KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH
 
 
§ 15. Do zakresu działania Zespołu do spraw zdrowia i ochrony zwierząt należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy o ochronie zwierząt, ustawy o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, przepisów ustawy o systemie identyfikacji i rejestracji  zwierząt, przepisów ustawy o kontroli weterynaryjnej w handlu oraz przepisów o wzajemnej zgodności, a także zadań wynikających z ustawy  o zarządzaniu kryzysowym, a w szczególności w zakresie :
1)            Ustalanie ogólnych kierunków działania i szczególnych zasad postępowania w zakresie:
a)         kontroli i zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym zapobiegania ich wystąpieniu, wykrywania i likwidowania,
b)         monitorowania chorób odzwierzęcych oraz odzwierzęcych czynników chorobotwórczych,
c)          kontroli przestrzegania wymagań weterynaryjnych przez podmioty podejmujące lub prowadzące działalność związaną ze zwierzętami (działalność nadzorowaną) oraz kontroli zwierząt wprowadzanych na rynek, przemieszczanych lub przeznaczonych do handlu,
d)         kontroli przesyłek zwierząt w miejscu przeznaczenia,
e)         stosowania u zwierząt substancji o działaniu hormonalnym, tyreostatycznym i beta-agonistycznym;
2)            realizacja programów i planów monitorowania zakażeń zwierząt, chorób odzwierzęcych                    
i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt;
3)            zarządzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia    i życia ludzi i zwierząt, na podstawie analiz i ocen sytuacji epizootycznej;
4)            zarządzanie kryzysem związanym z zagrożeniem epizootycznym na terenie objętym działaniem Powiatowego Inspektoratu – rozpoznawanie sytuacji, które mogą prowadzić do kryzysu i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i naprawczych;
5)            aktualizowanie planów gotowości zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;
6)            prowadzenie spraw związanych z realizacją programów zwalczania poszczególnych chorób zakaźnych zwierząt;
7)            prowadzenie działań w zakresie:
a)         kontroli zdrowia zwierząt przeznaczonych do rozrodu i jakości materiału biologicznego,
b)   kontroli przestrzegania wymagań weterynaryjnych podczas pozyskiwania, konserwacji, obróbki, przechowywania, prowadzenia obrotu lub wykorzystywania materiału biologicznego, jak również prowadzenia punktów kopulacyjnych;
8)            nadzór nad przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz wymogów wzajemnej zgodności;
9)            nadzór nad przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony zwierząt;
10)          prowadzenie rejestrów podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, w zakresie właściwości zespołu;
11)          przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie działania zespołu;
12)          rozpatrywanie skarg i wniosków, w zakresie właściwości zespołu;
13)          obsługa systemów i/lub programów komputerowych dedykowanych Inspekcji Weterynaryjnej           w zakresie kompetencji zespołu;
14)          sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, w zakresie kompetencji zespołu;
15)          organizacja szkoleń dla urzędowych wyznaczonych lekarzy weterynarii jak również dla podmiotów nadzorowanych;
16)          współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Ochrony Środowiska, ze Służbą Celną, jednostkami samorządu terytorialnego, organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskim Związkiem Łowieckim, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Policją, Państwową Strażą Pożarną i innymi służbami w zakresie właściwości zespołu;
17)          tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowego Inspektoratu, planów jakościowych, ilościowych i finansowych stanowiących część planów Powiatowego Inspektoratu.
 
§ 16. Do zakresu działania Zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności, pasz i utylizacji należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów prawa żywnościowego, a w szczególności:
1)    prowadzenie działań  w zakresie:
a)    badania zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego,
b)    bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi,      w tym ocenia wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji, wprowadzaniu na rynek oraz wywozie;
2)    zarządzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia        i życia ludzi oraz zwierząt;
3)    zarządzanie kryzysem związanym z zagrożeniem bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego na terenie objętym działaniem Powiatowego Inspektoratu – rozpoznawanie sytuacji, które mogą prowadzić do kryzysu i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych                     i naprawczych;
4)    prowadzenie rejestrów podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, w zakresie właściwości zespołu;
5)    realizacja programu badań kontrolnych obecności substancji niedozwolonych oraz pozostałości chemicznych, biologicznych i produktów leczniczych, skażeń promieniotwórczych u zwierząt                i w żywności pochodzenia zwierzęcego;
6)    prowadzenie postępowań związanych z wykryciem substancji niedozwolonych, niepożądanych, zabronionych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych w tkankach lub narządach zwierząt, produktach pochodzenia zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt;
7)    prowadzenie spraw dotyczących świadectw eksportowych dla produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi;
8)    prowadzenie działań  w zakresie:
a)            bezpieczeństwa produkcji i obrotu pasz, w tym ocena wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji, wprowadzaniu na rynek oraz wywozie.
b)            bezpieczeństwa pozyskiwania, przetwarzania i wprowadzania na rynek ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego; ustalanie ogólnych kierunków działań, szczegółowych zasad postępowania oraz realizacja tych zadań;
9)   zarządzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt;
10)    zarządzanie kryzysem związanym z zagrożeniem bezpieczeństwa pasz oraz ochrony zdrowia i życia ludzi i zwierząt
11)    prowadzenie rejestrów podmiotów prowadzących działalność nadzorowana w zakresie właściwości zespołu
12)    realizacja Rocznego Planu Urzędowej Kontroli Pasz;
13)    prowadzenie postępowań związanych z wykryciem substancji niepożądanych, zabronionych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych oraz zanieczyszczeń mikrobiologicznych w paszach;
14)    prowadzenie spraw dotyczących wystawienia świadectw eksportowych dla pasz;
15)    przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w zakresie działania zespołu;
16)    rozpatrywanie skarg i wniosków, w zakresie właściwości zespołu;
17)    obsługa programów komputerowych dedykowanych Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie kompetencji zespołu;
18)    sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie kompetencji zespołu;
19)    organizacja szkoleń dla urzędowych wyznaczonych lekarzy weterynarii jak również dla podmiotów nadzorowanych;
20)    współpraca z organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej, Inspekcji Handlowej, Inspekcji Transportu Drogowego, Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, Inspekcji Farmaceutycznej, Inspekcji Ochrony Środowiska, ze Służbą Celną, jednostkami samorządu terytorialnego, organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskim Związkiem Łowieckim, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Policją, Państwową Strażą Pożarną i innymi służbami  w zakresie właściwości zespołu;
21)    tworzenie, we współpracy z innymi komórkami organizacyjnymi Powiatowego Inspektoratu, planów jakościowych, ilościowych i finansowych, stanowiących część planów Powiatowego Inspektoratu.
 
§ 17. 1. Do zakresu działania Zespołu do spraw  finansowo – księgowych należy:
1)    opracowanie planów finansowych Powiatowego Inspektoratu;
2)    realizacja budżetu Powiatowego Inspektoratu, zgodnie z planem finansowym oraz prawidłowo   dokonanymi zmianami i przeniesieniami środków;
3)    opracowanie okresowych informacji dla kierownictwa Powiatowego Inspektoratu o stanie  realizacji dochodów i wydatków oraz o potencjalnych zagrożeniach;
4)    kontrola wstępna i formalna dowodów księgowych;
5)    ewidencja operacji gospodarczych, zgodnie z zasadami rachunkowości;
6)    ewidencja składników majątkowych;
7)    przygotowanie okresowych inwentaryzacji majątku Powiatowego  Inspektoratu;
8)    realizacja obowiązków sprawozdawczych;
9)    planowanie funduszu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń;
10)  pełne i terminowe naliczanie i odprowadzanie składek na ubezpieczenia społeczne, fundusz  pracy  oraz zobowiązań podatkowych;
11)  sporządzanie zestawień dotyczących wykonania dochodów budżetowych wg tytułów;
12)  prowadzenie obowiązującej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia w zakresie dotyczącym wynagradzania;
13)  obsługa spraw socjalnych pracowników Powiatowego Inspektoratu;
14)  prowadzenie spraw rentowych i emerytalnych pracowników Powiatowego Inspektoratu;
15)  sporządzanie sprawozdań i opracowań analitycznych związanych z działalnością budżetowo – finansową Powiatowego  Inspektoratu.
     
2. Główny księgowy odpowiada w szczególności za przestrzeganie przepisów    zawartych w ustawie          o finansach publicznych  i w ustawie o rachunkowości oraz za realizację następujących zadań               w zakresie gospodarki finansowej Powiatowego Inspektoratu i w zakresie rachunkowości:
1)      prowadzenie rachunkowości jednostki, która obejmuje:
a)    przyjęte zasady rachunkowości,
b)    prowadzenie, na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym,
c)     ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;
d)    wycenę aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego,
e)    terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach oraz wykazywanie w tych sprawozdaniach danych zgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej,
f)      gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą;
2)      wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;
3)      dokonywanie wstępnej kontroli:
a)    zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym,
b)    kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
4)      przygotowywanie planów finansowych, innych planów i analiz gospodarki finansowej Powiatowego Inspektoratu.
 
§ 18.  Do zakresu działania Zespołu ds. administracyjnych  należy:
1)      sporządzanie dokumentacji płacowej w tym list płac;
2)      prowadzenie rocznych kart wynagrodz pracowników;
3)      prowadzenie obowiązującej dokumentacji dotyczącej zatrudnienia w zakresie dotyczącym wynagrodzeń;
4)      obsługa organizacyjna delegacji służbowych oraz prowadzenie ich ewidencji;
5)      przestrzeganie przepisów instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwum zakładowego;
6)      właściwe przechowywanie i zabezpieczanie sporządzonych dokumentów;
7)      prowadzenie dokumentacji umów o pracę, umowy zlecenia, oświadczeń podatkowych, oświadczeń i zaświadczeń;
8)      prowadzenie spraw związanych z zatrudnieniem, przeszeregowaniem i zwalnianiem pracowników Powiatowego Inspektoratu;
9)      prowadzenie dokumentacji osobowej pracowników oraz wykonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem akt osobowych;
10)    kontrola dyscypliny pracy;
11)    sporządzanie zamówień dotyczących zakupu sprzętu, materiałów biurowych, odzieży ochronnej oraz innych  związanych z prowadzeniem inspektoratu;
12)    załatwianie spraw dotyczących remontów i konserwacji sprzętu medyczno - weterynaryjnego, oraz elektronicznego;
13)    utrzymywanie i doskonalenie wdrożonego zgodnie z normą PN – EN ISO/IEC 17025  systemu zarządzania;
14)    prowadzenie sekretariatu Powiatowego Inspektoratu;
15)    dbałość o porządek i ochrona mienia państwowego;
16)    przestrzeganie przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciw pożarowych.
 
§ 19.  1. Do zakresu działania Pracowni badania mięsa na obecność włośni,  należy w szczególności:
1) wykonywanie laboratoryjnych badań mięsa na obecność włośni zgodnie z wymogami obowiązujących norm i przepisów prawa;
2) wykonywanie badań zgodnie z wymaganiami systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025; 
3) utrzymanie i potwierdzanie kompetencji do wykonywania badań;
4) przekazywanie klientom wiarygodnych, rzetelnych i użytecznych wyników badań;
5) prowadzenie szkoleń z zakresu obowiązujących dokumentów   stosowanie walidowanych;
6) poddawanie się regularnej zewnętrznej i wewnętrznej kontroli badań prowadzonej przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Katowicach oraz Krajowe Laboratorium Referencyjne do spraw włośnicy;
7) zapewnienie właściwych warunków środowiskowo-lokalowych oraz wyposażenia i materiałów do prowadzenia badań w Terenowych Punktach Wytrawiania;
8) realizacja polityki jakości oraz celów ogólnych systemu zarządzania wdrożonego w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Katowicach;
9) nadzorowanie wyposażenia pomiarowego Terenowych Punktów Wytrawiania pod kątem zapewnienia spójności pomiarowej.
2. Zarówno Pracownia badania mięsa na obecność włości, jak i podległe jej Terenowe Punkty Wytrawiania, pod względem funkcjonowania systemu zarządzania jakością podlegają kierownikowi Zakładu Higieny Weterynaryjnej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach.
 
§ 20.  Tryb pracy Powiatowego Inspektoratu szczegółowo opisuje procedura określająca organizację           i porządek pracy zatwierdzona przez Powiatowego Lekarza Weterynarii.
 
 
ROZDZIAŁ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 
§ 21. 1. Traci moc Regulamin Organizacyjny Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu z dnia 12  listopada 2019 roku.
2.   Regulamin wchodzi w życie z dniem uzgodnienia przez Śląskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w Katowicach.
 
 
Autor : Krzysztof Biś
Data utworzenia : 2011-12-23
Data aktualizacji : 2023-07-20
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego