PRACA - Piw Lubliniec

Przejdź do treści
Wynik - prezentacja wyniku naboru dla ogłoszenia nr 115987
Powrót do listy wyników

Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 115987 z dnia 2023-02-16

DATA OGŁOSZENIA
16
lutego
2023
DATA WYNIKU
06
marca
2023
STATUS
koniec
naboru

Nazwa stanowiska:

referent
Nazwa urzędu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu

Adres urzędu:
ul. Sobieskiego 9

42-700 Lubliniec


Wyniki naboru:
nabór zakończony wyborem kandydatki/kandydata

Joanna Wojnarowska    Kośmidry


Wytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu
Udostępnił: Iwona Cichoń
Komórka organizacyjna: Dział Administracyjny
Wprowadzono: 16.02.2023

Lubliniec, 7 listopada 2022 r.
 

OGŁOSZENIE  NABORU

 
Zgodnie z pkt. 2. Procedury wyznaczenia lekarzy weterynarii i osób personelu pomocniczego niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu ogłasza nabór na rok 2023 dla:
 
1)    lekarzy weterynarii, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej;
 
2)    lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt;
 
3)    lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu.
 
Przedmiotem wyznaczenia mogą być następujące czynności:
 
a)       szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze;
 
b)      sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
 
c)      badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
 
d)      sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. 1.2–1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.9) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”, w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt;
 
e)       badania mięsa zwierząt łownych;
 
f)        sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
 
h)      sprawowania nadzoru nad wyładowywaniem ze statków rybackich, w tym statków chłodni, statków zamrażalni i statków przetwórni, produktów rybołówstwa, nad obróbką, przetwórstwem i przechowywaniem tych produktów oraz ślimaków i żab, a także wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
 
i)         sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych oraz wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
 
j)         pobierania próbek do badań w zakresie:
 
– bezpieczeństwa żywności;
 
– innym niż określony w tiret pierwszym;
 
l)         badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;
 
m)    prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu informuje, że wyznaczenie lekarzy weterynarii do powyższych czynności jest ściśle powiązane z analizą braków kadrowych do ich wykonania. Obszarem wykonywania wyznaczonych czynności jest teren powiatu lublinieckiego.
 
Wyznaczenia będą udzielane na rok 2023, a poszczególne zadania w ramach wyznaczeń będą przydzielane w miarę zaistnienia potrzeby ich realizacji.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu zawiadamia, że po 10 grudnia 2022 roku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu, w sprawie wyznaczenia osób do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 306 z póź).

 
Osoby zainteresowane podjęciem współpracy powinny w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 30 listopada 2022 r. dostarczyć, osobiście lub elektronicznie, do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec lub na adres e-mail: lubliniec.piw@wetgiw.gov.pl następujące dokumenty:
 
      zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej - załącznik 1;
 
      dokumenty wymienione w punkcie 5 procedury wyznaczenia, a w szczególności aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, które poświadcza zdolność do wykonywania powierzonych zadań;
 
    oświadczenie zleceniobiorcy - załącznik 2.
Formularze dostępne są w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu.
 


Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone w terminie i kompletne


 
 
W przypadku lekarzy weterynarii będących pracownikami Inspekcji, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej Inspekcji, w której kandydat na wyznaczenie jest zatrudniony lub uzyskaniu zgody właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii, w przypadku powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy.

 
 
W przypadku lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne.


 

Rodzaj czynności
Liczba lekarzy weterynarii potrzebnych do wykonania zadań z danego zakresu

szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze
8
sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt
2
badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia
7
sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. 1.2–1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.”, w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt,
5
   

badanie  mięsa zwierząt łownych
 
4
sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia
6

pobieranie próbek do badań
8

badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni
4
przeprowadzanie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt
5
Wynik - prezentacja wyniku naboru dla ogłoszenia nr 109995
Powrót do listy wyników


Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie 109995 z dnia 2022-11-08

DATA OGŁOSZENIA
08
listopada
2022
DATA WYNIKU
29
listopada
2022
STATUS
koniec
naboru


Nazwa stanowiska:
inspektor weterynaryjny
Nazwa urzędu
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu
Adres urzędu:
ul. Sobieskiego 9
42-700 LubliniecWyniki naboru:
nabór zakończony bez wyboru kandydatki/kandydataWytworzył/odpowiada: Powiatowy Lekarz Weterynarii
Jednostka organizacyjna: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu
Udostępnił: Iwona Cichoń
Komórka organizacyjna: Dział Administracyjny
Wprowadzono: 08.11.2022
Autor : Krzysztof Biś i Martyna Kolińska

Data utworzenia : 2020-11-30
Data aktualizacji : 2023-02-16
Wróć do spisu treści