PRACA - Piw Lubliniec

Idź do spisu treści

Menu główne:

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu
42-700 Lubliniec ul. Klonowa 8
Ogłoszenie nr 132036 / 03.01.2024

Referent
Do spraw: finansowo-księgowych Zespół ds. finansowo-księgowych
Pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Czym będziesz się zajmować
Osoba na tym stanowisku:

obsługa elektronicznych systemów w biurze, sporządzanie wymaganych sprawozdań statystycznych, obsługa programu Płatnik,
sporządzanie sprawozdań finansowych z chorób zakaźnych, sporządzanie zestawień dochodów i wydatków budżetowych,
prowadzenie dokumentacji związanej z rozliczaniem urzędowych lekarzy wyznaczonych,
bezpośrednia współpraca z Powiatowym Lekarzem Weterynarii (wykonywanie bieżących poleceń) oraz z pozostałymi pracownikami Inspektoratu,

Kogo poszukujemy
Potrzebne ci będą (wymagania niezbędne)
Wykształcenie: średnie ekonomiczne
Doświadczenie zawodowe
Posiadanie obywatelstwa polskiego
Korzystanie z pełni praw publicznych
Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Co oferujemy
Miejsce do odświeżenia się
Pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu
Miejsce parkingowe na terenie urzędu

Dostępność
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Aplikacje rozważane są z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Jako osoba z niepełnosprawnością możesz skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu – złóż wówczas kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, był mniejszy niż 6%.

Warunki pracy
- praca w siedzibie Inspektoratu,
- praca w zespole,
- dyspozycyjność,
- obsługa klientów zewnętrznych,
- obsługa komputera

Dodatkowe informacje
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%. 1. W ofercie należy podać dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu). 2. Za ofertę spełniającą warunki formalne uważa się ofertę zawierającą wszystkie prawidłowe oświadczenia i załączone dokumenty określone w ogłoszeniu. 3. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz złożone po terminie nie będą rozpatrywane, zostaną zniszczone po zakończeniu naboru (decyduje data stempla pocztowego). 4. Oświadczenia, list motywacyjny i CV muszą być oznaczone aktualną datą oraz podpisane własnoręcznie. 5. Kandydaci, którzy pozytywnie przeszli etap analizy formalnej oraz merytorycznej zostaną powiadomieni telefonicznie lub pocztą elektroniczną o kolejnym etapie rekrutacji. 6. Po zakończonym procesie rekrutacji złożone dokumenty nie będą zwracane, zostaną zniszczone. 7. Kandydaci nie będą informowani drogą mailową, telefoniczną ani listowną o wynikach naboru. 8. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34/356-31-21.
Zatrudnienie od 01.02.2024 r. na 1/2 etatu a od 01.03.2024r. na pełny etat.

Pracę możesz rozpocząć od: 2024-02-01

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne)

CV i list motywacyjny
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
Dołącz, jeśli posiadasz (dokumenty dodatkowe)
Kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Aplikuj do: 16 stycznia 2024

W formie papierowej w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "ogłoszenie nr 132036" na adres: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu ul. Klonowa 8 42-700 Lubliniec sekretariat urzędu
Zapraszamy również do kontaktu telefonicznego: 34 356 31 21 lub mailowego na adres: lubliniec.piw@wetgiw.gov.pl

Dokumenty należy złożyć do: 16.01.2024
Decyduje data: wpływu oferty do urzędu

Aplikując, oświadczasz, że znana Ci jest treść informacji na temat przetwarzania danych osobowych w naborze

Przetwarzanie danych osobowych
Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Administrator danych i kontakt do niego: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu ul. Klonowa 8 42-700 Lubliniec tel.
34/356-31-21, fax 34/353-20-60 e-mail: lubliniec.piw@wetgiw.gov.pl
Kontakt do inspektora ochrony danych: Mirosław Midor, tel. 601 475 108 e-mail iod@infosystem-projekt.pl Cel przetwarzania danych:
przeprowadzenie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej oraz archiwizacja dokumentów po przeprowadzeniu naboru
Informacje o odbiorcach danych: Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu Okres przechowywania danych: czas niezbędny do przeprowadzenia naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej (z uwzględnieniem 3 miesięcy, w których dyrektor generalny urzędu ma możliwość wyboru kolejnego wyłonionego kandydata, w przypadku, gdy ponownie zaistnieje konieczność obsadzenia tego samego stanowiska), a następnie przez czas wynikający z przepisów o archiwizacji Uprawnienia:
1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
3. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
4. prawo do usunięcia danych osobowych;
- żądanie realizacji tych praw należy przesłać w formie pisemnej na adres kontaktowy administratora danych, podany powyżej;
5. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
Podstawa prawna przetwarzania danych:
1. art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
2. art. 221 Kodeksu pracy, ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej oraz ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach w zw. z art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
3. art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
Informacje o wymogu podania danych:
Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221 Kodeksu pracy oraz ustawy o służbie cywilnej (m.in. imię, nazwisko, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia, wymagania do zatrudnienia w służbie cywilnej) jest dobrowolne, jednak niezbędne, aby uczestniczyć w procesie naboru na stanowisko pracy w służbie cywilnej.
Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.
Jeżeli podane dane będą obejmowały szczególne kategorie danych, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO, konieczna będzie wyraźna zgoda na ich przetwarzanie, która może zostać odwołana w dowolnym czasie.
Inne informacje: podane dane nie będą podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji; nie będą też profilowane


Lubliniec, 7 listopada 2023 r.


OGŁOSZENIE  NABORU


Zgodnie z pkt. 2. Procedury wyznaczenia lekarzy weterynarii i osób personelu pomocniczego niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej do czynności, o których mowa w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, Powiatowy Lekarz Weterynarii        w Lublińcu ogłasza nabór na rok 2024 dla:
1)    lekarzy weterynarii, niebędących pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej;
2)    lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt;
3)    lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Powiatowego Inspektoratu Weterynarii      w Lublińcu.
Przedmiotem wyznaczenia mogą być następujące czynności:
a)      szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze;
b)      sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt;
c)       badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia;
d)      sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. 1.2–1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ustanawiającego szczególne przepisy dotyczące higieny w odniesieniu do żywności pochodzenia zwierzęcego (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 55, z późn. zm.9) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 3, t. 45, str. 14), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 853/2004”, w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt;
e)      badania mięsa zwierząt łownych;
f)        sprawowania nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
h)      ;
i)         sprawowania nadzoru nad przetwórstwem i przechowywaniem jaj konsumpcyjnych i produktów jajecznych oraz wystawiania wymaganych świadectw zdrowia;
j)         pobierania próbek do badań w zakresie:
– bezpieczeństwa żywności;
– innym niż określony w tiret pierwszym;
l)         badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni;
m)    prowadzenia kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt.
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu informuje, że wyznaczenie lekarzy weterynarii do powyższych czynności jest ściśle powiązane z analizą braków kadrowych do ich wykonania. Obszarem wykonywania wyznaczonych czynności jest teren powiatu lublinieckiego.
Wyznaczenia będą udzielane na rok 2024, a poszczególne zadania w ramach wyznaczeń będą przydzielane w miarę zaistnienia potrzeby ich realizacji.
 
 
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu zawiadamia, że po 10 grudnia 2023 roku zostanie wszczęte postępowanie administracyjne z urzędu, w sprawie wyznaczenia osób do wykonywania czynności określonych w art. 16 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej  (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 2629 z późniejszymi zmianami).
Osoby zainteresowane podjęciem współpracy powinny w nieprzekraczalnym terminie do  dnia 30 listopada 2023 r. dostarczyć, osobiście lub elektronicznie, do siedziby Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu, ul. Klonowa 8, 42-700 Lubliniec lub na adres e-mail: lubliniec.piw@wetgiw.gov.pl następujące dokumenty:
       zgłoszenia wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej - załącznik 1;
       dokumenty wymienione w punkcie 5 procedury wyznaczenia, a w szczególności aktualne orzeczenie lekarskie do celów sanitarno-epidemiologicznych, które poświadcza zdolność do wykonywania powierzonych zadań;
     oświadczenie zleceniobiorcy - załącznik 2.
Formularze dostępne są w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu.
Rozpatrywane będą wyłącznie wnioski złożone w terminie i kompletne
 
W przypadku lekarzy weterynarii będących pracownikami Inspekcji, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika jednostki organizacyjnej Inspekcji, w której kandydat na wyznaczenie jest zatrudniony lub uzyskaniu zgody właściwego wojewódzkiego lekarza weterynarii, w przypadku powiatowego lekarza weterynarii i jego zastępcy.
 
W przypadku lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne.

Rodzaj czynności
Liczba lekarzy weterynarii potrzebnych do wykonania zadań z danego zakresu
szczepienia ochronne lub badania rozpoznawcze - 8
sprawowanie nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt - 2
badanie zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia - 6
sprawowania nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. 1.2–1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r.”, w tym badania dobrostanu zwierząt po ich przybyciu do rzeźni, badania przedubojowego i poubojowego, oceny mięsa i nadzoru nad przestrzeganiem w czasie uboju przepisów o ochronie zwierząt, - 4
badanie mięsa zwierząt łownych - 4
sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianiem wymaganych świadectw zdrowia - 3
pobieranie próbek do badań - 8
badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni - 4
przeprowadzanie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt - 6


Dodatowe pliki do pobrania:
 

Powiatowy Lekarz Weterynarii poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu pilnie poszukuje lekarza
weterynarii do wykonywania kontroli bioasekuracji w gospodarstwach
utrzymujących trzodę chlewną

Autor : Krzysztof Biś
Data utworzenia : 2011-02-23
Data aktualizacji : 2024-01-25
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego