Piw Lubliniec

Idź do spisu treści

Menu główne:

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu informuję o publikacji w dniu 22 marca 2024 r. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2024/968 z dnia 21 marca 2024 r. zmieniające załącznik I do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2023/594 ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń.
Oprócz niżej wymienionych zmian, dla nas najistotniejszą jest – USUNIĘCIE OBSZARÓW OBJĘTYCH OGRANICZENIAMI na terenie województwa śląskiego.


Uprzejmie informujemy, że zgodnie z Zarządzeniem Szefa

Służby Cywilnej z dnia 26.10.2023 r.


Powiatowy Inspektorat Weterynarii

w dniu 2 stycznia 2024 r.(wtorek )

będzie nieczynny.


( wolne za 06.01.2024r. )Powiatowy Lekarz Weterynarii

Krzysztof Biś

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu pilnie poszukuje lekarza
weterynarii do wykonywania kontroli bioasekuracji w gospodarstwach
utrzymujących trzodę chlewną.

Praktyczne wskazówki dla rolników w przypadku konieczności uboju zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią
 
         Ubój z konieczności zwierząt gospodarskich kopytnych poza rzeźnią dotyczy sytuacji, gdy zdrowe zwierzę, np. świnia, owca, koza, krowa, czy koń, ulegnie wypadkowi, np. złamie kończynę, kręgosłup, lub też ulegnie innemu urazowi, który uniemożliwia mu naturalne poruszanie się i tym samym transport do rzeźni. W takiej sytuacji istnieje możliwość uratowania wartości rzeźnej zwierzęcia.
 
Pytanie 1. Co należy zrobić, gdy zdrowe zwierzę ulegnie wypadkowi?
 
         W pierwszej kolejności należy jak najszybciej wezwać lekarza weterynarii zajmującego się leczeniem zwierząt gospodarskich, który stwierdzi czy zwierzę powinno być leczone, poddane ubojowi z konieczności, czy też uśmiercone.
 
Pytanie 2. Co należy zrobić, jeżeli wezwany lekarz weterynarii stwierdzi, że zwierzę może być poddane ubojowi z konieczności?
 
a)     Należy skontaktować się z najbliższą rzeźnią celem ustalenia, czy istnieje możliwość przyjęcia tuszy i narządów wewnętrznych zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności. Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi musi być przewieziona do rzeźni, gdzie urzędowy lekarz weterynarii dokona badania poubojowego i wyda ocenę przydatności mięsa do spożycia przez ludzi. Wydanie takiej oceny jest warunkiem koniecznym wprowadzenia mięsa na rynek, tj. oferowania do sprzedaży i tym samym uratowanie wartości rzeźnej zwierzęcia.
b)     Należy poddać zwierzę ubojowi z konieczności.
 
Pytanie 3. Kto może dokonać uboju z konieczności?
 
         Ubój z konieczności powinien być dokonany przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, tj. takie same jak w przypadku uboju zwierząt w rzeźni.
 
Pytanie 4. W jaki sposób iw jakich warunkach powinien odbyć się ubój z konieczności?
 
         W przypadku uboju zwierząt z konieczności poza rzeźnią posiadacz zwierząt jest zobowiązany do podjęcia wszelkich koniecznych działań, aby jak najszybciej dokonać uboju zwierzęcia, w tym dołożyć starań, aby podczas uboju i działań z nim związanych oszczędzić zwierzętom wszelkiego niepotrzebnego bólu, niepokoju i cierpienia.
         Należy spełnić wymagania dotyczące ochrony zwierząt podczas uboju zwierzę powinno być ogłuszone i wykrwawione zgodnie z przepisami określonymi                     w rozporządzeniu Rady nr 1099/2009 przez osobę posiadającą odpowiednie kwalifikacje.
         Po uboju tusza powinna być wykrwawiona. W miejscu dokonania uboju można
również, pod nadzorem wezwanego lekarza weterynarii, usunąć z tuszy żołądek oraz jelita zwierzęcia. Usunięte narządy należy oznakować (w sposób umożliwiający ich identyfikację z daną tuszą) i wraz z tuszą przewieźć do rzeźni.
 
Pytanie 5. Jakie dokumenty muszą być dostarczone do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia?
 
         Do rzeźni wraz z tuszą i narządami wewnętrznymi zwierzęcia muszą być dostarczone następujące dokumenty:
a)     oświadczenie rolnika - stwierdzające tożsamość zwierzęcia (w przypadku bydła       i koniowatych - paszport) oraz łańcuch żywnościowy zawierający informacje
na temat weterynaryjnych produktów leczniczych lub innych środków, jakie podawano zwierzęciu lub wobec niego stosowano, z wyszczególnieniem dat podawania i okresów karencji;
b)     świadectwo urzędowe w przypadku uboju z konieczności poza rzeźnią – wystawione przez Urzędowego Lekarza Weterynarii
 
Pytanie 6. W jakich warunkach tusza wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia powinna być przewieziono do rzeźni?
 
         Tusza zwierzęcia wraz z przynależnymi do niej narządami wewnętrznymi powinna być przewieziona do rzeźni w warunkach higienicznych i najszybciej jak to możliwe. Jeżeli transport potrwa dłużej niż 2 godziny od chwili dokonania uboju zwierzęcia, należy zapewnić warunki chłodnicze dla przewożonej tuszy i narządów wewnętrznych. W przypadku, gdy warunki klimatyczne na to pozwolą, nie ma konieczności poddawania chłodzeniu tusz i narządów wewnętrznych.
 
Pytanie 7. Co się stanie jeśli lekarz weterynarii uzna, że nie może być przeprowadzony ubój z konieczności?
 
         Lekarz weterynarii może stwierdzić, że zwierzę powinno być leczone, albo uśmiercone.
         W przypadku gdy podjęta jest decyzja o uśmierceniu zwierzęcia, to:
1)  uśmiercanie przeprowadza lekarz weterynarii przez podanie środka usypiającego,
2)  tusza może być:
a)    poddana utylizacji lub;
b)    za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych (jeżeli chce się uzyskać taką zgodę, należy skontaktować się z powiatowym lekarzem weterynarii).
 
         Ponadto, w przypadku zdrowych zwierząt kopytnych, które uległy wypadkowi, takich jak świnia, owca, koza lub cielę do 6 miesiąca życia, możliwe jest przeprowadzenie uboju zwierzęcia w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Przy przeprowadzaniu takiego uboju nie jest konieczna obecność lekarza weterynarii, niemniej jednak pozyskane mięso nie może być oferowane do sprzedaży. Ubój taki należy zgłosić powiatowemu lekarzowi weterynarii w formie pisemnej.
 
Pytanie 8. Co należy zrobić, jeśli nie znajdzie się rzeźni, który zgodziłaby się na przyjęcie tuszy wraz z narządami wewnętrznymi zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności ?
 
         W tej sytuacji rolnik może zdecydować się na leczenie zwierzęcia, uśmiercenie go
bądź przeprowadzenie uboju w celu pozyskania mięsa na własne potrzeby. Jeśli nastąpi śmierć zwierzęcia, zwłoki należy poddać utylizacji, w tym przypadku koszty utylizacji pokrywa Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
Pytanie 9. Czy W każdym przypadku prawidłowo przeprowadzonego uboju z konieczności można zagwarantować, że zostanie uratowana wartość rzeźna zwierzęcia ?
 
         Mięso pozyskane ze zwierzęcia poddanego ubojowi z konieczności, w każdym przypadku poddawane jest badaniu poubojowemu przeprowadzonemu przez urzędowego lekarza weterynarii w rzeźni. Badanie to ma na celu dokonanie oceny, czy mięso jest zdatne, czy też niezdatne do spożycia przez ludzi, zanim zostanie wprowadzone na rynek.
         Wartość rzeźna zwierzęcia zostanie uratowana w przypadku, gdy tusza zostanie oceniona jako zdatna do spożycia przez ludzi.
         Natomiast gdy tusza zostanie oceniona jako niezdatna do spożycia przez ludzi, poddawana jest utylizacji (kto ponosi koszt utylizacji zależy od umowy jaka została zawarta pomiędzy rolnikiem a podmiotem prowadzącym rzeźnię) bądź za zgodą urzędowego lekarza weterynarii przeznaczona jest do skarmiania mięsożernych zwierząt futerkowych.
 
Pytanie 10. Czy w przypadku uboju z konieczności wymagane jest powiadomienie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa?
 
         W każdym przypadku przeprowadzenia uboju z konieczności zwierząt z gatunku bydło, owce, kozy lub świnie, konieczne jest powiadomienie o tym zdarzeniu Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Należy pamiętać, że ubój bydła, owcy, świni lub kozy należy zgłosić w terminie 7 dni od dnia dokonania uboju z konieczności. Ubój świni należy zgłosić również w terminie 7 dni od dokonania uboju z konieczności (art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – Dz. U. z 2017r. poz. 546 z późn.zm.). Natomiast na terenach objętych restrykcjami w związku z afrykańskim pomorem świń termin na przekazanie informacji wynosi 2 dni w przypadku uboju z konieczności świń (art. 12 ust. 3a ustawy z dnia 2 kwietnia 2004r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt – Dz. U. z 2017r. poz. 546 z późn.zm.).Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, że:


Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu, ul. Sobieskiego 9, 42-700 Lubliniec.

Administrator Danych Osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, kontakt z inspektorem jest możliwy za pośrednictwem adresu: iod@infosystem-projekt.pl

Inspektorat przetwarza Pani/Pana dane w następujących celach:

Rejestracji podmiotów nadzorowanych;mięsa zwierząt na użytek własny;
Wystawiania rachunków;świadectw zdrowia dla zwierząt;zaświadczeń;umów na wykonywanie czynności urzędowych z wyznaczenia
Powiatowego Lekarza Weterynarii;
Tworzenie listy szczepień zwierząt zaszczepionych przeciwko wściekliźnie;stad;chorób zakaźnych;
Kontroli urzędowych;
Interwencji i postępowania mandatowego.
Podstawa prawna przetwarzania danych:
Ustawa z dnia 29.01.2004 o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity Dz. U. 2018 poz. 36 z późniejszymi zmianami);
Ustawa o ochronie zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych;
art.6 ust. 1 lit. a - inne dane jeżeli wyrażono zgodę;
art.6 ust. 1 lit. b - dot. zawarcia i wykonania umowy;
art.6 ust. 1 lit. c - dot. wypełnienia obowiązków prawnych;
art.6 ust. 1 lit. e - dot. zadań w interesie publicznym.

Pani/ Pana dane osobowe mogą być ujawnione:

pracownikom/współpracownikom Administratora Danych Osobowych upoważnionym do ich przetwarzania na jego polecenie;, którym Administrator Danych Osobowych powierzył przetwarzanie danych osobowych.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody ( w przypadku danych, które są udostępnione na podstawie Pana/Pani zgody) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania;

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do właściwej w zakresie ochrony danych osobowych instytucji nadzoru w razie przetwarzania Pani/Pan danych osobowych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

Wobec Pani/Pana nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje, w tym Pani/Pana dane nie będą podlegały profilowaniu.
ASF - zasady bioasekuracji


Szanowni Państwo.

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu, który zawiera aktualne informacje publiczne będące w posiadaniu Inspektoratu. Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z dnia 8 października 2001 r.) poszukiwana przez Państwa informacja będąca w posiadaniu podmiotu, a nieudostępniona na stronie Biuletynu, zostanie udostępniona po złożeniu odpowiedniego Wniosku o udostępnienie informacji publicznej.


Klauzula RODO

do pobraniaWażne Informacje z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu


INFORMACJA DLA HODOWCÓW TRZODY CHLEWNEJ

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu informuje o utrzymującym się zagrożeniu afrykańskim pomorem świń (ASF), związanym z pojawieniem się nowych ognisk tej choroby u świń oraz przypadków u dzików w Polsce oraz pierwszych przypadków ASF u dzików w Republice Czeskiej (80 km od granicy woj. śląskiego). Poniżej przekazuje apel Głównego Lekarza Weterynarii oraz MRiRW oraz zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń.
Ważne Informacje z Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu

INFORMACJE DLA HODOWCÓW DROBIU!


Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu informuje, iż nadal obowiązuje rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r. poz. 772).

poniżej tekst rozporządzenia
Więcej informacji na temat grypy ptaków można znaleźć na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod linkiem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/grypa-ptakow


Witamy na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach, który zawiera aktualne informacje publiczne będące w posiadaniu Inspektoratu. Zgodnie z art. 13. 1. ustawy z dnia 6 września 2001 o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.01.112.1198 z dnia 8 października 2001 r.)
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego