Grypa ptaków - Piw Lubliniec

Idź do spisu treści

Menu główne:

AKTUALNOŚCI
INSPEKCJA WETERYNARYJNA
POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII
w LUBLIŃCU
Kr z ys zt of Bi ś


Powiatowy Inspektorat Weterynar i i w L u b l i ń c u , ul. Sobieskiego 9, 42 -700 Lubl iniec
tel/fax.: (34) 3563121, tel.: (34) 3532060, e-mail: lubliniec.piw@wetgiw.gov.pl, www.lubliniec.piw.gov.pl
Powiatowy Lekarz Weterynarii w Lublińcu w związku z licznymi ogniskami grypy ptaków oraz stwierdzeniem pierwszego ogniska grypy ptaków H5N8 w województwie śląskim w powiecie tarnogórskim zwraca się z prośbą o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji.

ZALECENIA DLA DROBNOTOWAROWYCH HODOWCÓW DROBIU - CHÓW PRZYZAGRODOWY:
 karmienie i pojenie drobiu w pomieszczeniach zamkniętych, do których nie mają dostępu ptaki dzikie;
 przetrzymywanie drobiu na ogrodzonej przestrzeni, pod warunkiem uniemożliwienia kontaktów z dzikim ptactwem;
 odizolowanie od innego drobiu, kaczek i gęsi;
 przechowywanie paszy, w tym zielonki, w pomieszczeniach zamkniętych lub pod szczelnym przykryciem, uniemożliwiającym kontakt z dzikim ptactwem;
 unikanie pojenia ptaków i czyszczenia kurników wodą pochodzącą spoza gospodarstwa (głównie ze zbiorników wodnych i rzek);
 zgłaszanie lekarzowi weterynarii, wójtowi, burmistrzowi, i innym organom władzy lokalnej zaobserwowanego spadku nieśności lub nagłych, zwiększonych padnięć drobiu;
 po każdym kontakcie z drobiem lub ptakami dzikimi umycie rąk wodą z mydłem;
 używanie odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego przy czynnościach związanych z obsługą drobiu;
 osobom utrzymującym drób w chowie przyzagrodowym, aby nie były zatrudniane w przemysłowych fermach drobiu.
Ponadto pragnę przypomnieć, że przenosicielem wirusów grypy są ptaki dzikie, przede wszystkim gatunki związane ze środowiskiem wodnym, czyli kaczki, gęsi
Hodowcy drobiu przyzagrodowego

Nasz znak:
-
Dot. sprawy nr:
Grypa ptaków
pismo z dnia:
-
Lubliniec, dnia 16 lutego 2021 r.
P o wi a t o w y I n s p e k t o r a t We t e r y n a r i i w L u b l i ń c u , u l . S o b i e s k i e g o 9 , 4 2 -700 Lubl iniec
tel/fax.: (34) 3563121, tel.: (34) 3532060, e-mail: lubliniec.piw@wetgiw.gov.pl, www.lubliniec.piw.gov.pl
- 2 -
i łabędzie. Drób może się zakazić jeśli korzysta z tych samych siedlisk, np. zbiorników wodnych albo pastwisk, gdzie bytowały dzikie ptaki. Nie jest przy tym konieczne, aby użytkowania tych miejsc odbywało się w tym samym czasie. Wirus może bowiem przeżyć w wodzie i innym wilgotnym środowisku przez wiele dni, a nawet tygodni, szczególnie w niskiej temperaturze. Tak więc zbiorniki wodne, na których przebywały dzikie ptaki, mogą być w miesiącach jesienno-zimowych długotrwałym źródłem zakażenia dla drobiu. Należy jednak pamiętać, że do zakażenia może dojść nie tylko wtedy, gdy wypuszczany na zewnątrz drób będzie korzystał z tych samych siedlisk co ptaki wolno żyjące, ponieważ wprowadzenie do gospodarstwa słomy lub zielonki zanieczyszczonych odchodami zawierającymi wirus może być przyczyną zachorowania. Dlatego jest niezwykle istotne, aby w okresie wysokiego ryzyka (w okresie wiosennych i jesiennych wędrówek dzikich ptaków) nie tylko utrzymywać ptaki w zamknięciu, ewentualnie na ogrodzonych i ściśle kontrolowanych wybiegach, ale należy też właściwie zabezpieczyć słomę pod szczelnym przykryciem lub dezynfekować z zewnątrz baloty środkami dezynfekcyjnymi, które można stosować w obecności ptaków.
Jak dotychczas nie stwierdzono na świecie ani jednego przypadku zakażenia wirusem HPAI/H5N8 u człowieka i w chwili obecnej nie ma podstaw do wprowadzania ponadstandardowych środków prewencyjnych w odniesieniu do ludzi. Badania genetyczne wirusa H5N8 wykrytego w Polsce wskazują na typowy profil, charakterystyczny dla wirusów ptasich i brak głównych cech przystosowawczych do organizmu człowieka.


Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Lublińcu
Krzysztof Biś
 
 
Autor : Krzysztof Biś
Data utworzenia : 2011-12-23
Data aktualizacji : 2021-02-17
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego