Deklaracja dostępności - Piw Lubliniec

Idź do spisu treści

Menu główne:

Deklaracja Dostępności
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www. http://lubliniec.piw.gov.pl/
Data publikacji strony internetowej: 01.miesiąc i rok 2014 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09 miesiąc i rok 2020 r.
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
·      część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
·      brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 
Wyłączenia:    
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Koza, kozacom@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 888101080 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostępność architektoniczna
 
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu mieści się w budynku przy ul. Klonowej 8.                    
 
 
Parking:
· parking przed budynkiem jest ogólnodostępny, nie występują problemy z zaparkowaniem samochodu w związku z powyższym nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób ze szczególnymi             potrzebami. Brak barier architektonicznych.
 
Wejście :
·        przed wejściem do budynku, znajduje się podjazd z którego mogą skorzystać osoby   z niepełnosprawnościami,
·       do budynku prowadzą szerokie oszklone drzwi, przystosowane dla osób poruszających się na wózku - brak oznaczeń tekstowych, wypukłych i brajla. Za drzwiami umieszczony jest domofon, który         umożliwia wywołanie  pracownika Inspektoratu.
 
Budynek :                          
·         na parterze na wprost wejścia znajduje się duża tablica informacyjna z wyszczególnieniem działów oraz numerami biur oraz dostosowane miejsce obsługi klienta,
·         w  budynku nie ma windy, na piętro prowadzą szerokie schody,
·         na schodach zamontowane są poręcze z jednej strony
·         toalety nie są w pełni dostosowane do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami,
·         w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublińcu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’
·         a ani oznaczeń kontrastowych  w druku powiększonym, dla osób niewidomych i słabo widzących,
·         brak pętli indukcyjnej i lupy elektronicznej,
·         do budynku można wejść z psem asystującym,
·         w urzędzie można  skorzystać z usługi zdalnego tłumacza języka migowego –   umówiona wcześniej wizyta.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego