Deklaracja dostępności - Piw Lubliniec

Przejdź do treści
 
Deklaracja Dostępności
 
 
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www. http://lubliniec.piw.gov.pl/
 
Data publikacji strony internetowej: 01.miesiąc i rok 2014 r.
 
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09 miesiąc i rok 2020 r.
 
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 
·      część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
 
·      brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów,
 
 
Wyłączenia:
 
·      
 
 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Informacje zwrotne i dane kontaktowe
 
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z Panem Tomaszem Koza, kozacom@gmail.com. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 34 353 20 60. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
 
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu,, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
 
 
 

Dostępność architektoniczna

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu mieści się na 3 piętrze budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych położonego przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Lublińcu.
Do budynku prowadzą dwa wejścia – od ulicy Majdanek oraz od ulicy Jana III Sobieskiego. Wejście od strony ul. Majdanek jest nieprzystosowane dla osób poruszających się na wózku. Wejście z podnośnikiem oraz windą dla osób ze szczególnymi potrzebami znajduje się od strony ul. Sobieskiego (główne wejście do budynku Powiatowego Centrum Usług Społecznych).
Miejsce postojowe dla samochodów osób niepełnosprawnych znajduje się przy ul. Jana III Sobieskiego przy głównym wejściu do Powiatowego Centrum Usług Społecznych. Utrudnieniem są wysokie krawężniki znajdujące się przy wyznaczonych dla osób z niepełnosprawnościami miejscach parkingowych .
W budynku znajduje się winda dla osób ze szczególnymi potrzebami poruszająca się po wszystkich piętrach budynku, umożliwiająca dostęp do wszystkich kondygnacji.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze ale jest ona dostępna tylko dla klientów Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Toaleta znajdująca się w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii nie jest dostosowana do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami.
Na schodach zamontowane są poręcze. Brak oznaczeń pierwszego i ostatniego stopnia na każdej kondygnacji. Niektóre stopnie są wyszczerbione.

Dostępność informacyjno-komunikacyjna

W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublińcu nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
W Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Lublińcu nie ma pętli indukcyjnych.
Do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Lublińcu można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Lublińcu  zapewnia  obsługę w sposób przewidziany w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym .                              Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Katowicach zawarł umowę z tłumaczem na obsługę klientów w języku migowym z możliwością wykorzystania tej usługi w Powiatowych Inspektoratach Weterynarii województwa śląskiegoAktualizacja 07.10.2021 r.
Wróć do spisu treści